اسان پرداخت بانک ملتنام و نام خانوادگي:

شماره تلفن:

ايميل:

مبلغ(ریال):

توضيحات:


درگاه به پرداخت بانک ملت با امکان ورود مبلغ و انجام پرداختی اسان.
قابل توجه اینکه نوشتن ادرس ایمیل در فرم مربوطه  اجباری نیست .