خبرهای دنیای الکترونیک و دیجیتال

خبرهای دنیای الکترونیک و دیجیتال

در این بخش با تازه های دنیای الکترونیک و دیجیتال آشنا خواهید شد.

مطالب ما شامل خبر های مربوط به تازه های

فن اوری هوا فضا-اختراعات الکترونیک-صنعت تولید

و پخش برنامه های دیجیتال {شامل شبکه های دیجیتال

بر مبنای دستگاه گیرنده dvb2 و دستگاه گیرنده ریسیور ماهواره } میباشد.