آسان پرداخت بانک ملتنام و نام خانوادگي:

شماره تلفن:

ايميل:

مبلغ(ریال):

توضيحات:


درگاه به پرداخت بانک ملت با امکان ورود مبلغ و انجام پرداختی آسان.

 

 توجه : نوشتن آدرس ایمیل در فرم مربوطه  اجباری نیست .

ارتباط با خدمات آیفون تصویری..اشاره کنید