قوانین سایت

کاربر موظف است که اطلاعات تراکنش را تا زمان تحویل گرفتن خدمات یا کالا نزد خود نگهداری کند.

کلیه خدمات سایت طبق قوانین مندرج در سایت ایمناد{سازمان تجارت الکترونیک } میباشد.